سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صدقی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد دماوندی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سیلاب از جمله پدیده های طبیعی است که مورد توجه بشر می باشد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته تحلیلی بر سیلاب حوضه آبریز میانی کارون می باشد. چهارچوب این تحقیق معرفی و بررسی ساختار مدل تبدیل دبی حداکثر روزانه به مقادیر دبی اوج، بررسی ساختار مدل قوانین توزیع احتمالاتی مورد استفاده در هیدرولوژی، بررسی امکان ارزیابی تغییرات به عمل آمده در مقادیر محتمل دبی اوج سیلاب با دوره های برگشت مختلف بر اثر احداث سد مخزن شهید عباسپور روی رودخانه کارون و در نهایت ارائه روابط دبی مساحت دوره برگشت در این حوضه می باشند. نتیجه کلی این است که برای تبدیل دبی حداکثر روزانه سیلابی به مقادیر دبی اوج از مدل سنگال برای ایستگاه سد شهید عباسپور، مدل همبستگی آماری برای ایستگاه گدارلندر و گتوندوکل حوضه مورد مطالعه انتخاب می شوند. همچنین توزیع های پیرسون تیپ سوم، گامبل، پیرسون تیپ سوم لگاریتمی و گامبل به ترتیب برای آمار سیلاب ایستگاه گتوند، سد شهید عباسپور، دشت بزرگ و گدارلندر انتخاب می گردد. در حوضه مورد می توان با استفاده از روابط دبی مساحت دوره بازگشت مقادیر دبی سیلاب را پیش بینی نمود.