سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدعزیز شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه پیام نور سقز

چکیده:
هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقه بندی الگوهای همدید تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال روزهای گردوغبار در استان کردستان طی دوره ی آماری سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می باشد. پس از اعمال شاخص زمانی و مکانی، ۲۱ روز گردوغباری در سطح منطقه استخراج گردید، سپس داده های ارتفاعی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال واقع در محدوده ی بین ۷۰-۱۰ درجه عرض شمالی و ۹۰-۰ درجه طول شرقی به صورت یک ماتریس S-mode برای روزهای گردوغباری تنظیم شد. در ادامه، با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و خوشه بندی به روش وارد، الگوهای همدید خوشه بندی شدند و نهایتاً نقشه مرکب تراز بالا و پایین جوف مربوط به هر خوشه، تهیه و تحلیل همدید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به هنگام وقوع گردوغبار، عمدتاض پنج الگوی همدید در قالب سه گروه عمده: تراف عمیق، سردچال جوی و فرود موج کوتاه حاکم بوده است. بررسی الگوهای گردشی سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال و تراز دریا نشان داد قرارگیری هسته کم فشار بر روی بیابان های عراق، سوریه و عربستان باعث ایجاد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه می گردد. با استقرار محورهای فرود سطح بالا در مناطق گرم و خشک آفریقا، عربستان و عراق که منبع اصلی گردوغبار هستند، شرایط گردوغباری در منطقه حادث می گردد.