سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان آسیابان – شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران

چکیده:

شــبکه هــای آب رســانی از مهــم تــرین پایــه هــای توســعة شــهری مــی باشــند و دقــت نظــر در طراحــی و اجــرای آنهــا بسیار دارای اهمیـت اسـت . در ایـن نوشـتار برمبنـای بـیش از چهـار سـال مطالعـه و بررسـی ، روشـی جدیـد بـرای تحلیــل شــبکه هــای آب رســانی پیشــنهاد م ــی شــود کــه دارای ویژگــی بســیار جــالبی درخصــوص همگرایــی نتــایج می باشـد و رفتـار واقعـی شـبکه هـای آب رسـانی را درهرحـال تعیـین خواهـد کـرد . در ایـن روش نیـازی بـه فـرض مقــادیر اولیــه نبــوده و توزیــع جریــان آب، آنگونــه کــه در عمــل اتفــاق خواهــد افتــاد بســرعت بدســت مــی آیــد ومهندس طـراح بـا تسـلط بیشـتر بـر فرآینـد توزیـع جریـان آب، مـی توانـد تغییـرات موردنیـاز جهـت بهینـه سـازی شبکه را به انجام برسـاند . درضـمن مـی تـوان گفـت الگـور یتم ارائـه شـده بـا کمـی تغییـرات، قابـل اسـتفاده بـرای سایر نوع شبکه ها نیز می باشد .