سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلام حسین کیانی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
هومان لیاقتی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اخیرا کشاورز ی ارگا نیک در کشورها ی توسعه یافته ودر حال توسعه مورد توجـه واقـع شـده اسـت . محققـ ان بـر ای متقاعـد کردن سیاستگذاران و زارع ان جهت پذ یرش کشاورزی ارگانیک نیاز به درک عمیقی از شـر ایط اقتـصاد ی تبـد یل مـزارع رایج به مزارع ارگانیک د ارند . بدین منظور در این مقاله با استفاده از یک مدل برنامهریزی خطی پویا فرایند تبدیل در یک افق ۱۰ ساله در منطقه مجن شب یهسازی شد . نتایج نشان م یدهند که نرخ تنز یل و محـدود یتهـا ی مـا لی اثـر منفـ ی بـر فر اینـد تبدیل دارند . به نظر م یرسد اعطای اعتبارات کم بهره، خصوصا در دوره انتقال، تاثیر مثبتی بر جریان تبدیل مـزارع ر ایـ ج بـه مزارع ارگانیک داشته باشند .