سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن دلفان – قطعات توربین شهریار
محمدرضا خواجه ای –
فخرالدین اشرفی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکستگی دو ناحیه از پر ههای ثابت ردیف چهارم توربین کرافت نیروگاه کازرون نزدیک لبه فرار(Trailing edgeدر این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. پره ها از جنس اینکونلIN-939پس از تهیه نمونه متالوگرافی و تحت مطالعات میکروسکوپی قرار گرفت. مقاطع برش نمون هها توسط میکروسکو پهای نوری و الکترونی و سطوح شکست توسطSEMفرکتوگرافی شد. ترکیب شیمیایی فازها و ذرات رسوبی با استفاده از سیستم میکروآنالیزEDS) تعیین شد وسایر ناهمگونی ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. جمع بندی مشاهدات آزمایشگاهی دلالت بر حضور مقادیر زیادی فاز تردسیگما و تجمع مقادیری کاربیدها در ساختار آلیاژ دارد، چنین ساختاری فاقد ضرب هپذیری است و به سهولت در معرضشکست قرار می گیرد. شواهدی از اعمال ضربه در سطح مجاور شکست به صورت فرورفتگی دیده شد که به احتمال زیادعامل شکست بوده است. اطلاعات اخذ شده از نیروگاه در مورد شناسنامه قطعات و سابقه کار واحد، حاکی از بروز حادثه در واحد چهار به دلیل دررفتن سیل هاست که منجر به پرتاب و برخورد قطعاتی به پر هها شده است. تیم بررس یکننده توصیه م ینماید که استفادهاز آلیاژ ۹۳۹IN- در قطعات داغ به دلیل ساختار متالورژیکی مشکل ساز آن محدود شود.