سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مجید یادآور نیکروش – دانشگاه صنعت آب و برق ایران
علی جهانگیری – دانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

از آنجائیکــه رانــدمان ژنراتــور شــدیداً متــأثر از افــزایش دمــا می باشد، یک سیستم خنک کاری برای کنترل دمـای ژنراتورهـا استفاده می شود . در تـ وربین هـای گـازی کـه بـا هـوا خنـک می شوند، استف اده از فن هایی که در دو سمت انتهـایی روتـور نصب می شوند یک روش معمول می باشد . پنج مورد شکست پره های ۱۹ درجه فن ژنراتـور در یـک نـوع تـوربین گـاز، در
حین بهره بـرداری اتفـاق افتـاده اسـت کـه بررسـی و تحلیـل شکست پره ها از دیدگاه های مختلف ی بـا عنـاو ین زیـر انجـام شده است :
• بررسی متالوژیکی و ساختاری قطعات آسیب دیده
• بررسی سطوح شکست با SEM
• تحلیل اجزاء محدود CFD
• آنالیز ارتعاشی پره Modal Analysis
• نتیجه گیری نها یی نشان م ی دهد که پره هـا در حالـت تشدید و شرا یط خستگ ی و رشد ترک های احتمـال ی دچار شکست می گردند .