سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالعظیم امیرشاه کرمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
سعید حیدری – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران و مح

چکیده:

با پیشرفت علم، قدرتمند تر شدن کامپیوترها ،کامل تر شدن مدل های رفتاری و افزایش توان تحلیل و محاسبات از قسمت فرض ها و عدم قطعیت ها کاسته شده و به حجم تحلیل های مطلقعددی افزوده می شود. در این حالت مفاهیم و تعاریف ضریب اطمینان به عنوان شاخص طراحی مسائل مهندسی دقیقتر می شود. در مسائل ژئوتکنیکی با توجه به گستردگی و ارتباط مسئله با زمین و اینکه خواص رفتاری باید اندازه گیری شوند حجم غیر مطلق ها نسبت به مسائل سازه ای مشابه( مثل اتومبیل و هواپیما) بیشتر است. علاوه بر این در مسائل ژئوتکنیکی به علت وابستگی زیاد خواص مصالح به عوامل مختلف رفتار غیر خطی مربوط به مصالح در تحلیل ها و روشهای مربوطه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب برای تفسیر ضریب اطمینان، تعاریف و مفاهیم مختلفی وجود دارد. هدف از این مطالعه معرفی ضریب اطمینان در شیب ها با توجه به امکانات محاسباتی موجود به شیوه دقیق تر است. اینتحلیل با تکیه بر مدل رفتاری الاستوپلاستیک مبتنی بر حالت خاص Critical Stateانجام شده و در آن از روش حد و همچنین نظریه مکانیک شکست استفاده شده است.