سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا مامن پوش – پژوهنده بخش تحقیقات فنی ومهندسی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
زهره نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی اعتمادی – دانشجوی سابق کارشناسی گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

طبق تعریف، ضریب رواناب نسبت بین حجم رواناب به حجم بارندگی می باشد که از این ضریب می توان تحلیل های مناسبی در مورد خصوصیات مختلف حوزه آبخیز مورد نظر داشت. منطقه مورد مطالعه، حوزه آبریز بازفت واقع در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. ضریب دیگر مورد مطالعه در این تحقیق ضریب همبستگی است که وابستگی بین حجم رواناب و بارش را نشان می دهد که رواناب به عنوان متغیر وابسته و بارش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. برای تحلیل ضرایب رواناب و همبستگی از آمار بارندگی و رواناب مستقیم و کل سالانه و ماهانه استفاده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. میزان بارندگی از ایستگاه تبخیر سنجی مرغک استخراج شده است و آمار رواناب از ایستگاه هیدرومتری مرغک بدست آمده است.لازم به ذکر است این ایستگاه تبخیر سنجی در نزدیکی نقطه خروجی حوزه بازفت نصب شده است. ایستگاه تبخیر سنجی مرغک در سال آبی ۶۸–۶۷ فاقد آمار بارندگی بوده است که با توجه به نوع کار، به طور کلی از محاسبات حذف گردیده است . خطوط هم باران سالانه و فصلی نیز برای ایستگاه های اندازه گیری بارندگی درمنطقه مورد مطالعه و مناطق مجاور آن توسط نرم افزار Surfer رسم شده است. با توجه به این نقشه ها، توزیع مکانی یکنواخت بارش در فصل بهار و توزیع مکانی غیر یکنواخت آن را در فصل تابستان می توان به خوبی مشاهده کرد . نتایج نشان می دهد که در مورد ضریب رواناب استفاده از ‌آمار رواناب کل صحیح نمی باشد و باید از آمار رواناب مستقیم که ناشی از رگبارهای همزمان نازل یافته بر حوزه است استفاده شود. از طرف دیگر، محاسبه این ضریب برای دوره های زمانی سالانه و فصلی، نتایج واقعی تری را نسبت به دوره های زمانی ماهانه به دست می دهد. در مورد ضریب همبستگی نیز نتایج واقعی تر مربوط به محاسبه این ضریب برای دوره های زمانی سالانه و فصلی می باشد. بیشترین همبستگی بین بارندگی و رواناب مربوط به آبان ماه و فصل پائیز و کمترین این مقدار مربوط به خرداد ماه و فصل تابستان است .