سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا دهقانپور فراشاه – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

طوفانهای گردوخاک یکی از بلایای طبیعی است که در کشور ما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است استان یزد نیز یکی از مناطق خشک کشور می باشد که دائما در معرض فرسایش خاک و شکل گیری طوفانهای ماسه ای است دراین تحقیق به منظور بررسی این پدیده چهار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک درسطح استان انتخاب و شکل گیری طوفانها طی سالهای ۲۰۰۰-۱۹ه۹۰ مورد مطالعه قرارگرفت براین اساس سالهای ۹۷ و ۹۸ پرتعداد ترین طوفانهای گردوخاک به شمار می رود و همچنین از نظر ماههای طوفانهای ماههای می و ژآنویه به ترتیب بیشترین خاک را داشته و ماههای اوت و دسامبر کمترین شرایط گردوخاک را نشان میدهد از نظرساعات غبار ناکی و ایجاد گردوخاک در طی روز بیشترین اوقات طوفانی در بعدازظهرها اتفاق افتاده است در پایان الگوی پیش بینی وقوع طوفانها از روی شیب تغییرات فشار و دما ارائه شدهاست علاوه بر این دوره بازگشت بادهای شدید درایستگاههای مختلف محاسبه گردید.