سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید یحیی میرزایی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز – عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه نوسانات سطح ایستایی ۱۷ پیزومتر موجود در آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از توابع چگالی طیفی و توابع خود همبستگی در قلمرو فرکانس و زمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . در ابتدا برای بررسی همبستگی میان اجزاء و تعیین مولفه ها هر سری در قلمرو زمان، همبستگی نگار داده ها ترسیم و نوسانات موجود در همبستگی نگار هر سری زمانی تحلیل و نتایج آن بر روی نقشه موقعیت پیزومتر ها پیاده شد سپس برای بررسی سری های زمانی در قلمرو فرکانس از توابع چگالی طیفی که مبتنی بر سری های فوریه می باشد استفاده شد . در این راستا ابتدا مقدار طیف برای هر یک از سری های زمانی پیزومتری محاسبه و نمودار دوره نگار هر سری ترسیم شد . به دلیل وجود روند در تمامی داده های و به دلیل بالا بودن فرکانس این مولفه در دوره نگار، سایر نوسانات موجود در سری های زمانی نمود مناسبی پیدا نکردند لذا برای مشخص شدن سایر نوسانات با استفاده از برازش رگرسیونی، معادله روند از داده ها حذف گردید سپس دوره نگار داده های حذف روند شده ترسیم شد . دوره نگارهای ترسیم شده از این داده ها در چندین فرکانس نوسان نشان داد که این نوسانات شامل : نوسانات سیکلی با فرکانس ۵۵)۰/۰۱۸ ماهه ) ، نوسانات فصلی با فرکانس ۱۲) ۰/۰۸۳ ماهه ) و نوسانات با فرکانس های ۰/۱۷ ، ۰/۲۵ و ۶) ۰/۳۵ ، ۴ و ۳ ماهه ) می باشند . پس از پیاده سازی مکانی نتایج بر روی نقشه موقعیت پیزومتر ها مشخص شد، نوسانات سیکلی در دوره نگار تمامی پیزومتر ها وجود دارد که با بررسی های به عمل آمده بر روی داده های بارش، منشاء این نوسان وجود سیکل در داده های بارش منطقه تشخیص داده شد . نوسانات فصلی موجود در داده ها که حاصل نوسانات بارندگی و نوسانات پمپاژ منطقه می باشند در بخش های مختلف آبخوان نمود متفاوتی دارد لذا با بررسی اطلاعات مختلف منطقه، ضعیف بودن نوسانات فصلی در بخش های شمالی منطقه تغذیه آبخوان آبرفتی از آبخوان کارستی تشخیص داده شد که نتایج بررسی های هیدروژئوشیمیایی نیز این تغذیه را تائید کرد .