سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر محمد رضا حافظ نیا – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابراهیم رومینا – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برآیند رابطه سیاست و فضای سرزمینی در جغرافیای سیاسی باعث خلق چشم اندازهای اجتماعی سیاسی امنیتی رهنگی و محیطی در حوزه های جغرافیایی یک کشور می گردد. تبلور این چشم انداز ها در نواحی دور از مرکز سیاسی هر کشور را با احساس عدم تجانس و پیوستگی در این مناطق موجب عدم برخورداری از منافع ملی پیشرفت مادی و معنوی کمی و کیفی وضعیت زندگی و تهدیدات امنیتی می گردد. همچنانکه موقعیت جغرافیا یک کشور می تواند بر قدرت ملی و رفتارهای سیاسی آن کشور تاثیرات متفاوتی داشته باشد، درک موقعیت جغرافیایی نواحی مختلف هر کشور نیز می تواند تاثیرات مستقیمی بر منافع آن کشور داشته باشد.
جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیتهای ژئوپلیتیک فوق العاده ای چون اقتصادی امنیتی وحدت ملی دسترسی ارتباطات منطقه ای و بین المللی واجد کارکردهای تولید کننده قدرت در کشور است که تا کنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا بودن پتانسیلهای فوق الذکر که دیگر منطق ایران فاقد چنین پتانسیلهایی هستند یکی از عقب مانده ترین مناطق کشور به لحاظ اقتصادی اجتماعی و محیطی محسوب می گردد. توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریایی عمان وابسته به طراحی سیاستهای کارآمد و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه از کشور می باشد.
این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و نقشه های مختلف در پی تبیین واقعیتهای جغرافیایی و پتانسیلهای ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران بویژه کرانه های دریایی عمان و تاثیر آن بر منافع ملی ایران می باشد.