سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا بهاری – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
آرش مجیدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های دریایی- دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اینکه تحلیل غیر خطی سکوهای دریایی جزئی از برنامه گسترده بازرسی، نگهداری و تعمیرموسوم به Inspection;Maintenance Repair) IMR) می باشد، هدف از این مقاله تعیین ضریب بار و منحنی بار تغییر مکان سکوهای شابلونی (خصوصا سکوهای تولید قدیم و جدید منطقه نفتی ابوذر موسوم به AB)، با بهره گیری از رفتار غیر خطی سازه بر اساس تحلیل Pushover می باشد.
به منظور بررسی اعتبار و صحت نتایج از دو نرم افزار اجزاء محدود SAP2000 و ANSYS5.4 استفاده می شود. ابتدا مثالهای ساده ای برای این منظور تحلیل و با نتایج موجود در مقالات مختلف مقایسه شده است. پس از اطمینان از صحت جوابها مدلسازی سکوهای AB قدیم و جدید با نرم افزارهای فوق الذکر صورت گرفته و سپس تحلیل Pushover سکوها در حالت مختلف زیر انجام گرفته است:
سکوها در حالت سالم، وضعیت آسیب دیده سکوی AB قدیم، اعمال آسیبهای متفاوت بر روی سکوی قدیمی، تاثیر چگونگی توزیع بارگذاری و اعمال اندرکنش شمع و خاک بر ضریب بارسکو.