سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز.
هوشنگ ایروانی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
سید محمود حسینی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
سید حمید موحد محمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

هدف کلی این مطالعه تحلیل عاملی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی -کاربردی کشاورزی ایران است. پژوهش حاضر کاربردی است و از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. متغیرهای این تحقیق شامل کلیه عواملی آموزشی هستند که از دیدگاه آموزشگران در توانمندی کارآفرینانه دانشجویان تأثیرگذار میباشند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه ۸۷ % برآورد شد. جامعه آماری تحقیق ۳۹۲ نفر از آموزشگران آموزش های عالی علمی- کاربردی کشاورزی در استانهای منتخب مناطق هشتگانه کشور می باشد که ۱۵۰ نفر بعنوان نمونه از طریق نمونه گیری طبقاتی متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داد ههای حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. میانگین سنی آموزشگران مورد مطالعه ۳۷/۹ سال بوده است که ۸۷/۹ درصد این افراد را مردان تشکیل دادند. وضعیت شغلی این آموزشگران حاکی از آن است که ۶/۳ درصد از آنها استخدام رسمی هستند. همچنین نتایج نشان میدهد که ۳۷/۱ درصد از افراد مورد مطالعه علاوه بر اشتغال به تدریس، دارای کسب و کار شخصی بوده و بصورت خوداشتغالی نیز فعال هستند. مقایسه دیدگاه آموزشگران با سوابق آموزشی مختلف در خصوص تأثیر مؤلفه های آموزشی در توانمندی کارآفرینانه دانشجویان نشان میدهد که تنها در چند مورد از هر یک از مؤلفه ها اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، از دیدگاه آموزشگران مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان را میتوان در ۸ عامل روش های آموزشی، مدیریت و سازماندهی، محتوی آموزشی، عوامل فردی، امکانات و تجهیزات، ویژگی های آموزشگران، ویژگی های دانشجویان و عوامل محیطی دسته بندی نمود. این عوامل توانستند ۶۷/۴ درصد واریانس مربوط به عامل ها را تبیین نمایند.