سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرفرهاد نجفی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق، دانشکدة مهندسی انرژی
احسان سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی مکانیک
محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی مکانیک ایران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیـق، تحلیـل و بررسـی اثـرات وجـود جریان چرخشی هوا بر کارکرد یک مشعل نیروگاهی می باشد . بدین منظور و برای ساده سـازی موضـوع، فرآینـد احتـراق در داخل یک محفظة احتراق استوانه ای، با سیسـتم احتـراق غیـر پــیش مخلــوط ) ) Nopremixed Combustion و بــا کمــک دینامیک سیالات محاسباتی ) ) CFD شبیه سازی شده و تـأثیر هوایچرخشی ) ) Swirling Air و شدتهای متفـاوت آن بـر وضعیت احتراق از جم له شکل و نحوة توزیع درجة حـرارت شعله، رفتار جریان و در نهایت نرخ انجـام واکـنش شـیمیایی احتراق، مورد بررسی قرار گرفته است . اکساینده مورد استفاده در فرآیند احتراق، هوایی با درجة حرارت هـوای احتـراق در نیروگاهها ) (۲۷۰-۳۰۰ °C و سوخت مصرفی نیز با توجه بـه ترکیبات گاز طبیعی شبکه ملّی گاز ایران در محدودة %۸۰ الـی%۱۰۰ متان، گاز CH4 بـدون اجـزاء و عناصـر اضـافی ماننـد رطوبت و ترکیبات فلزی در نظر گرفتـه شـده اسـت . در ایـن تحقیق همچنین موضوع تأثیرات مخرب احتمالی افزایش بیش از حد شدت چرخش هوای ورودی بر محل تشکیل شـعله از دیدگاه جریانی مورد بررسی قرار گرفته است .