سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – عضو هیأ ت علمی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمود یزدانی – عضو هیأ ت علمی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
علی رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیـشه در فاصـله تقریبـی ۵۰ کیلـومتری شـمال تهران، متشکل از ۲ سد با پوسته بتنی و هسته سـنگی، تونـل هـای انتقـال و مغارهـای نیروگـاه
میباشد . به علت قرار گرفتن مغار سیاه بیشه در پهنه لرزه ای – تکتونیکی البرز که احتمـال وقـوع زمین لرزه در آن زیاد است، تحلیل پایداری این مغار در برابر امواج زلزله ضروری مینماید [.۱]
این مجموعه شامل ۳ مغار اصلی میباشد که به علت مجاورت و تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر، در یک مدل واحد مورد بررسی قرار گرفته اند . سیستم نگهـداری ایـن مغـار ترکیبـی از شـاتکریت و راک
بولتهایی با ابعاد متفاوت و انواع مختلف است . در این تحقیق تحلیل پایداری دینامیکی به ۲ روش انجام پذیرفته است . در روش اول ناحیه اطراف مغار به صورت ناپیوسته به روش المـان مجـزا و با نرم افزار UDEC در حالت ۲ بعدی تحلیل پایداری شـده اسـت . در روش دوم بـا فـرض محـیط پیوسته معادل به روش المان محدود با نرم افزار Phase 2 مغار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نهایت مقادیر بدست آمده از دو روش با یکدیگر مقایسه شده اند . همچنین در این تحقیـق پـارامتر های طراحی سازه در حالت استاتیک و در حالت دینامیک مورد مقایسه قرار گرفته اند