سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی برجعلی – کارشناس نیروگاه، دانشجوی دکتری، شرکت مدیریت تولید برق مشهد
سیدمحمد جوادی – کارشناس نیروگاه، دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه ابتدا به بررسـی اثـر کسـر اکسـیژن موجـود در هوای ورودی به محفظه احتراق بر میزان تولید آنتروپی ناشـی از اصطکاک و انتقال حرارت، نرخ انجام واکنش و توزیع دمـا داخل محفظه و توزیع کسر جرمی گونه ها پرداخته شده است . سپس با بررسـی اثـر پخـش گونـه هـا و نـرخ انجـام واکـنش شیمیایی، معادلات تولیـد آنتروپـی بوسـیله ایـن دو عامـل در جریان آرام و آشفته مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک، انتقـال حـرارت، پخـش گونـه هـا محاسبه و برای مقادیر هوای اضـافه مختلـف بـا هـم مقایسـه می شود . نتایج نشان می دهد تولید آنتروپی ناشی از اصـطکاک و پخش گونه ها در مقابل سهم ناشی از انتقال حرارت و نـرخ انجام واکنش شیمیایی قابل صرفنظر می باشـد . همچنـین نـرخ انجام واکنش شـیمیایی بیشـترین سـهم در تولیـد آنت روپـی در جریان آشفته را دارد . نتایج فـوق بـا نتـایج حاصـل از تحلیـل اگزرژی شعله های پخشی در جریان آرام و توربولنس مقایسـه شده و توافق خوبی را نشان می دهند .