سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی – هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر تهران و شرکت مهند
جهانگیر خزائی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، خاک و پی ، دانشگاه امیرکبیر تهران
مهدی نومیری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ ازدانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر تهران و کار
ملیحه مهدی آبادی – کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی و هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

چکیده:

بناهای تاریخی هر کشور نمادی از تمدن،فرهنگ ومهندسی کهن آن کشورمی باشند . در اولین نگاه به این بناهای تاریخی،معماری وهنربکاررفته در آنهاموردتوجه قرار می گیرد . برای نگهداری،حفاظت وپایدارسازی بایدازنگاه مهندسی سازه بهره گرفت . اگراز دید سازه ای به این بناها نگاه شود،می توان به دانش مهندسی که دردل آنهاجای گرفته پی برد . متاسفانه این امر در کشورما کمترموردتوجه قرارگرفته است . نحوه طرح و ساخت قلعه فلک الافلاک تنهانمونه بسیارکوچکی ازمهندسی بسیار بزرگ این سرزمین است . برای مقاوم سازی ومرمت نمی توان به صرف تجربه و آئین نامه هااکتفا کرد،باید از روش تحلیلی واحتمالات بصورت توام استفاده نمود . در این قبیل مسائل نامعین ها زیاد هستند ( خواص مکانیکی مصالح،تنش های موجود،ترک خوردگی هاو …) وآزادی تصمیم گیری وانتخاب به لحاظ حفظ منظرهای میراثی محدود می باشد . این نامعین هابه دلیل تنوع درمصالح وچیدمان ها یا بافت،عمرساختمان وصدمه هایفرسایشی وترک خوردگی های ریز،برای مدل سازی بسیاربیشتر از یک سازه معمولی است . دراین تحقیق سعی شده است ضمن ارائه روش مستندسازی سازه ای وشناسائی دقیق قلعه،مسائل ونامعینی ها تاحد امکان کاهش یابد . سپس بابهره گیری از مدل تحلیلی و نرم افزار ANSYS به آنالیز و تحقیق در طرح مقاوم سازی بسترسنگی قلعه باتوجه به امکانات نرم افزاری و تکنولوژی روز دنیا پرداخته می شود . درمدل سازی مصالح قلعه از مدل رفتاری ( رابطه تنش – کرنش در یک نقطه ) دراگر – پراگراستفاده شده ،پس از انجام تحلیل های استاتیکی و شبه دینامیکی سه بعدی ، نتایج با شواهد و آسیب های موجود تطبیق داده شده است . در نهایت طرح مقاوم سازی سازه ایمدل سازی وتحلیل شده است