سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مرادیان لطفی – لطفی،کارشناس ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

موج در سواحل با شیب ملایم شکسته می‌شود. در اثر شکست موجهایی که مایل به ساحل نزدیک می شوند جریانی در امتداد ساحل در منطقه شکست شکل می‌گیرد. بر اثر برخورد این جریان با موانعی متقاطع با منطقه شکست موج در طول ساحل، جریانی قوی و نسبتا کم عرض، بنام جریان بازگشتی بسمت دریا بوجود می‌آید و به طول چندین برابر عرض منطقه شکست در دریا پیش میرود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از معادلات ممنتوم و پیوستگی حاکم بر جریانهای ساحلی و در نظر گرفتن ترمهای جابجایی، تنش شعاعی، تنش بستر و تنش باد در معادلات ممنتوم، به بررسی ایجاد جریان بازگشتی در کنار موانع ساحلی پرداخته شود. تغییرات موج با استفاده از معادلات بقای تعادل امواج و بقای انرژی موج محاسبه شده است که در آنها اثر متقابل موج و جریان،کم عمق شدگی، انکسار و شکست موج در نظر گرفته می‌شود. معادلات حاکم با استفاده از روشهای تفاضل محدود منفصل سازی شده اند. در آخر نتایج مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی آزمایش شده بوسیلهWind and Vreugdenhil با موج مایل و نیز مدل عددی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از مدلی با دقت بیشتر برای در نظرگرفتن تغییرات ضریب لزجت حوزه مهم‌تر از اثر متقابل موج و جریان می‌باشد