سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استادبخش عمران ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

امواج شکننده به هنگام برخورد با سازه ساحلی،فشارهای بسیار بزرگ ی ر ا بر روی آ ن ایجا د می کنند.این فشارها که به فشارهای برخورد موسومند در مدت زمانی بسیار کوتاه اتفاق می افتند و ممکن است پایداری سازه را به مخاطره بیاندازند.برای تخمین توزیع فشار برخورد بر روی دیواره تاکنون مطالعات تئوری و آزمایشگاهی متعددی صورت پذیرفته است. مطالعه حاضر بر مبنای تئوری فشار ضربه ای استوار است. حل عددی معادله حاکم بر فشار ضربه ای به کمک روش المان محدود صورت می پذیرد. مدل عددی ارائه شده از قآبلیت تحلیل برخورد موج به دیواره غیر قائم و بر روی بستر شیب دا ر برخوردار اس ت. کارآیی مدل در تطآبق بسیار خوب نتایج آن با راه حل تحلیلی موجود برای برخورد موج به دیواره قائم بر روی بستر افقی آشکار می گردد