سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شعبانی مشکول – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م
علی مرتضوی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، نفت و مت

چکیده:

مشکلات موجود در روش های طراح ی سنت ی و تجرب ی پا یه ها باعث شده است تا برا ی طراحی پا یه ها از روشها ی عدد ی استفادهشود. در ا ین تحق یق مقاومت پا یه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل عددیFLAC(2D)با فرض رفتار کرنش نرمی تود ه سنگ پایه مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحلیل عددی نشان می دهد مقاومت پا یه نسبت به زاو یه شیب داری درزه ها ان یزوتروپ است، و زاویه ش یب داریء درزه ای که پا یه به ازای آن، کمترین مقاومت را دارد وابسته به هندسه پایه و مقاومت برش ی درزه ها است . با افزایش نسبت عرض به ارتفاع و مقاومت برشی درزه ها، اثر درزه داری توده سنگ بر مقاومت پایه کاهش می یابد.