سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالور ژی و ن
ساحره کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از عواملی که در طراحی حفریات زیرزمینی از جمله تونل ها باید مورد توجه قرار بگیرد، تخمین دبی آب ورودی به فضای زیرزمینی است . در این تحقیق با استفاده از روش عددی المان
مجزا که قابلیت کاربرد در محیط ناپیوسته و انجام تحلیل همزمان هیدرومکانیکی را داراست، به بررسی اثر سختی ناپیوستگی های موجود در توده سنگ بر میزان آب ورودی به تونل پرداخته می شود . نتایج نشان می دهد با افزایش سختی عمودی و برشی درز، جریان درون ناپیوستگی ها درنتیجه دبی جریان ورودی به تونل افزایش می یابد .