سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – کارشناس ارشد ساخت و تولید،گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه ته

چکیده:

در این تحقیق ابتدا رفتار سازه یک مجموعه پوسته سه لایه فلزی کاروگیتی بـا اسـتفاده از روش عـددی اجـزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است . سپس جهت تایید و حصول اطمینان از نتـایج حاصـله از روش عـددی و اصلاح شبیه سازی سازه، نمونه واقعی ساخته شد و با نصب کرنش سنج در نقاط مختلف سـازه و اعمـال فـشار پنوماتیکی در فضای بین پوسته داخلی و خارجی، نتایج تجربی نیز به دست آمد . اختلاف نتایج تجربی و ع ددی در حد قابل قبول بود . با استفاده از نتایج ، اصلاحات لازم روی مدل های اجزاء محدود صورت گرفـت و عوامـل ایجاد خطا بررسی گردید . در نهایت پیشنهادات لازم جهت بهینه سازی ارائه گردید