سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین اشتری لرکی – مجتمع دانشگاهی علوم و مهندسی دریایی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع سطوح بالابر در شناورهای زیرسطحی(هیدروپلن) بررسی این مقاطع از لحاظ هیدرودینامیکی و شناخت ضرائب هیدرودینامیکی این مقاطع در طراحی این سطوح نقش بسزائی دارد،[ ۱] از این رو در این تحقیق ضرائب هیدرودینامیکی را برای سطوح بالابر در حالت دو بعدی و سه بعدی به کمک روش حجم محدود و هیدروفویل سه بعدی به روش المان مرزی استخراج شده است. برای این منظور از یک هیدروفویل با مقطع ( ۰۰۱۵ NACA ) استفاده شده است و ضرائب هیدرودینامکی آن را درزوایای حمله مختلفبدست آمده و این نتایج را به کمک دو روش مختلف تعیین شده است. ابتدا به کمک روش المان مرزی در زوایای مختلف ضرائب هیدرودینامیکی را بدست آورده(CL -a ) و (CD -a )و سپس به کمک روش حجممحدود همان هیدروفویل را با شرایط یکسان تحلیل نموده و سپس نتایج محاسباتی در هر دو روش را به کمک [ نمودار مقایس های را نشان داده شده است.