سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین اشتری لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا عربیارمحمدی – پژوهشگاه زیر سطحی اصفهان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع سطوح بالابر در شناورهای زیر سطحی (هیدروپلن) بررسی این مقاطع از لحاظ هیدرودینامیکی وشناخت ضرایب هیدرودینامیکی این مقاطعدر طراحی این سطوح نقش بسزائی دارد، از این رو در این تحقیق ضرائب هیدرودینامیکی را برای سطوح بالابر در حالت دو بعدی و سه بعدی به کمک روش حجم محدود و هیدروفویل سه بعدی به روش المان مرزی استخراج شده است. برای این منظور از یک هیدروفویل بامقطع (NACA0015) استفاده شده است و ضرائب هیدرودینامیکی آن را در زوایای حمله مختلف بدست آمده و این نتایج را به کمک دو روش مختلف تعیین شده است. ابتدا به کمک روش المن مرزی در زوایای مختلف ضرائب هیدرودینامیکی را بدست آورده و سپس به کمک روش حجم محدود همان هیدروفویل را با شرایط یکسان تحلیل نموده و سپس نتایج محاسباتی در هر دو روش را به کمک نمودار مقایسه ای را نشان داده شده است.