سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز فیروزی – دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک نجاریان – دانشیار گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر فتورائی – استادیار گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

یکی از جدیدترین و بهترین خانواده های وسایل کمکی بطن چپ (VAD)، وسایل قابل کاشتن ایجاد کننده جریان ضربانی است. چون وسایل کاشتنی برای مصرف طولانی مدت مورد استفاه قرار می گیرند، لذا باید از نظر تحلیل همودینامیکی به دقت مورد توجه قرار گیرند تا الگوی جریان تولید شده در آنها به یاخته های خون صدمه وارد نکند. در مقاله حاضر مدل دو بعدی یک وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای که قابل کاشتن در بدن بیمار است و توانای یایجاد جریان ضربانی را دارد به صورت عددی تحلیل شده است. مشخصات هندسی مدل تا جای امکان مشابه با نمونه اصلی در نظر گرفته شده است. خواص فیزیکی سیال عبوری از وسیله، خواص نیوتنی خون فرض شده است. معادلات اصول بقاء جرم و اندازه حرکت با استفاده از روش اجزاء محدود حل شده اند. در این معادلات قابلیت تحلیل جریان در مدل های با دیواره متحرک اضافه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی، الگوی جریا»، خط سیر ذرات در طول یک سیکل کامل، و توزیع نرخ برش در سیال می باشد. بر اساس بررسی انجام شده گردابه های مفید در جریان ایجاد می شود که باعث از بین رفتن نواحی سکون سیال می شود.