سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن خالقی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندس
محمدرضا نبی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهند

چکیده:

درک صحیح از جریانهای داخل سیلندر در طول فرآیند مکش و تراکم نقش مؤثری را در بهینه کردن طراحی موتور به منظور بهبود عملکرد ، کاهش مصرف سوخت و نیز کاهش آلایندگی موتور ایفا می نماید . در سال های اخیر ، مدل های توربولانسی مختلف به منظور پیشگویی جریان های آشفته گسترش چشمگیری یافته است .
مدل توربولانسی k−ε اسـتاندارد در جریانهـای داخـل موتـور نتـایج ضـعیفی را ارائـه نمـوده اسـت لذاسـت کـه پژوهشگران به بررسی سایر مدلهای توربولانسی در موتور روی آورده اند . در این مقاله مدل توربولانسی تنشهای رینولدز برای محاسبة خصوصیات جریان در یک موتور احتراق داخلی در مرحلة مکش و تراکم بکار گرفتـه شـده اسـت . نتـایج حاصله با مدلهای توربولانسی k−ε و ASM و همچنین با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . این نتایج برای اشکال مختلف موتور بصورت کاسه پیستون و کاسه سرسیلندر قابل ارائه می باشند