سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح الله سلیمان زاده – کارشناسی ارشد آب، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

جریان دوفاز آب و هوا در تونل تخلیه کننده تحتانی سد با سرعت بالایی منتقل می شود. به دلیل پیچیدگی حاکم بر جریان دوفاز، متغیرهای جریان با ساخت مدل فیزیکی بررسی و کنترل می شوند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار حجم محدود FLUENT جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی در دو حالت هوادهی و عدم هوادهی در پایین دست دریچه کنترل ، دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد نظر دو بعدی است و جریان کاملا آشفته میباشد، لذا برای مدل سازی تنشهای رینولدز، استاندارد استفاده به عمل آمده است. به ازای بازشدگی و تغییرات هد آب در مخزن دبی عبوری از مجرا K-ε از مدل آشفتگی محاسبه شده است. تا بازشدگی ۳۰ % دریچه سرویس، دبی در حالت هوادهی بزرگتر از دبی نظیر در حالت عدم هوادهی می باشد. به ازای باز شدگیهای بزرگتر از ۳۰ % عکس این قضیه اتفاق می افتد. پروفیل جریان دو فاز بعد از دریچه به روش عددی محاسبه و با روابط تئوری- تجربی مقایسه شده است. نتایج عددی و تجربی انطباق خوبی نشان می دهند. پروفیل های سرعت و فشار در مقطع زیر دریچه و تونل پایین دست بدست آمده است. کنترل سرعت عبوری از مجرا جهت جلوگیری از فرسایش کف تونل وکنترل سرعت عبوری از لوله هواده برای هوا رسانی کافی پشت دریچه انجام شده است. به ازای لوله هواده m 0.1در مدل مورد بررسی همواره سرعت از۵۰m/sکمتر می باشد. ضریب فشردگی دریچه در بازشدگیهای مختلف دریچهمحاسبه شده و باروابط تجربی مقایسه شده است.