سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله سلیمان زاده – کارشناسی ارشد آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار حجم محدود FLUENT ، جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی در دو حالت هوادهی و عدم هوادهی در پایین دست دریچه کنترل دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد نظر دو بعدی است و جریان کاملا آشفته می باشد، لذا برای مدل سازی تنشهای رینولدز، از مدل آشفتگی اپسیلون – k استاندارد استفاده شده است. مقادیر نیروی پایین کشنده وارد بر دریچه در دوحالت فوق محاسبه و با روش تجربی ناداشر مقایسه گردیده است. در حالت عدم هوادهی با افزایش درصد بازشدگی همواره مقدار این نیرو در حال افزایش می باشد. در حالت هوادهی حداکثر نیروی پایینکشنده در بازشدکی ۲۰-۳۰ درصد دریچه اتفاق می افتد. روش عددی حجم محدود با خطای میانگین ۱۸%انطباق خوبی با روش ناداشر نشان میدهد. به ازای سرعت m/sec20 بزرگتر،مساوی v همواره ضریب کاویتاسیون از مقدار مجاز () کوچکتر می باشد لذا پشت دریچه حتما باید هوادهی گردد.