سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مک
بهار فیروز آبادی – استادیار دانشکده مهندسی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
مهرداد تقی زاده منظری – استادیار دانشکده مهندسی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی

چکیده:

بررسی جریان داخل محفظه حلزونی توربین از جهت وجود جریانهای ثانویه وگردابه ای از اهمیت خاصی برخـوردار است . در این مقاله نتایج حل عددی جریان سه بعدی داخل محفظه حلزونـی یـک تـوربین فرانسـیس بـه کمـک روش حجـم محدود ارائه شده است . مدل هندسی موردنظر مربوط به یکی از پروژه های نیروگاهی جاری کشور می باشـد . حـل عـددی بـه کمک دو مدل آشفتگی متفاوت انجام گرفته است و نتایج حاصل با ی کدیگر مقایسه شـده انـد . در انتهـا جهـت تأییـد صـحت تحلیل، تطابق نتایج عددی با دادههای آزمایشگاهی بررسی شده است