سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدفرید حسینی زاده – دکترای هوافضا، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی
علیرضا بلبل امیری – کارشناسی ارشد شیمی پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
احمدعلی ربیع نتاج درزی – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
ابراهیم علیزاده – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیل سوختی روی – هوا یک منبع انرژی بسیار نوین به منظور استفاده در مقیاس صنعتی بوده که هنوز مرحله تدوین تکنولوژی قرار دارد. به همین دلیل تعیین پارامترهای تاثیرگذار در سیستم این نوع از پیلهای سوختی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این ارتباط بررسی افت فشار ناشی از حرکت سیال الکترولیت در محیط متخلخل بعنوان پارامتر تاثیرگذار در انتخاب نوع پمپ بسیار مهم می باشد در پروژه حاضر بررسی جریان الکترولیت در شرایط مختلف کارکرد یک نمونه ساخته شده پیل سوختی روی – هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر دقت بسیار مناسب درمقایسه با اندک نتایج تجربی می باشد.