سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آیدین نبوتی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله جریان توسعه نیافته بین دو استوانه هم مرکز در حالتی که استوانه خارجی ثابت و استوانه داخلی در حال چرخش با سرعت ثابت است و یک جریان محوری توسعه نیافته نیز وجود دارد، جریان تیلور – کوئت با جریان محوری، به صورت عددی تحلیل شده است . پارامترهای موثر در چنین جریانی عبارتند از : نسبت شعاع η=ri/r0 ، عدد تیلور Ta =riωd/v و عدد رینولدز جریان محوری Re=Vd/v . الگوی جریان درحالت بدون جریان محوری و چهار عدد رینولدز νجریان محوری بررسی شده است . همچنین مقادیر متوسط ضریب اصطکاک جداری و تنش برشی دیواره روی استوانه داخلی بر حسب عدد رینولدز جریان محوری به دست آمده است . عدد تیلور استفاده شده در این مقاله در گستره اعداد تیلور مربوط به ژنراتورهای نیروگاه های آبی است .