سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محمد الفت نیا – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
احسان کیانپور – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سیدجعفر گلستانه – شرکت لوله و تجهیزات سدید تهران ایران

چکیده:

در این مقاله، مطالعه ای کیفی بر روی رشد ترک خوردگی تنشی در لوله های انتقال گاز صورت گرفته است. بدین منظور به کمک روش المان محدود توزیع ضریب شدت تنش بر جبهه ترک سطحی کوچک نیم بیضوی محاسبه شده است. بارگذاری شامل فشار داخلی گاز و تنش پسماند ناشی از فرایند جوشکاری می باشد. سپس با استفاده از یک معادله تجربی نرخ رشد ترک خوردگی – تنشی بر حسب ضرایب شدت تنش بدست آمده اند و شکل ترک حین رشد محاسبه شده است. محاسبه حداقل اندازه ترک برای فعال شدن مکانیزم خوردگی تنشی، نحوه و سرعت رشد ترک و اثر تنش پسماند بر هر یک از کمیتهای مذکور ازجمله نتایج این تحقیق اند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان ضمن پیش بینی عمق ترک بر اساس طول ظاهری آن بر سطح لوله پریودهای زمانی مناسب برای بازرسی سطح لوله را تعیین نمود.