سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل حسنی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه کاربرد گسترده روسازیهای بلوکی بتنی در دنیا بعلت مقاومت و دوام بالا، قابلیت اجرای سریع و آسان، امکان عبور ترافیک بلافاصله پس از اجرا روسازی، امکان بازیافت بلوکها، سازگاری بامحیط زیست و زیبایی، بسرعت درحال گسترش است.بهمین منظور استفاده از روشهای تحلیل عددی وروش اجزاء محدود به عنوان جایگزین مناسب برای روشهای تجربی مطرح گردیده است. در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود به مطالعه رفتار روسازیهای بلوکی پرداخته شده که بدین منظور، نخست اجزاء روسازی بلوکی بتنی با استفاده از نرم افزار اجزاءمحدودSAFE مدلسازی گردیده و نتایج با یک مدل معتبر مقایسه شد و پس ازاطمینان از صحت مدل، به تحلیل عددی رفتار روسازی های بلوکی بتنی در الگوهای مختلف قرارگیری بلوکه انجام گرفته است.