سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سروش – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد روحانی زاده – کارشناس ارشد خاک و پی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله مطالعه تاثیر همزمان مولفه های افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه ای سد سن فرناندوپایینی و نمایان کردن نقش مولفه قائن بر رفتار لرزهای سد می باشد. ابتدا شرایط اولیه تنش و فشار آب حفره ای قبل از وقوع زلزله در بدنه و پی سد مدل شده است. پس تحلیل دینامیکی عیر خطی با در نظر گیری تاریخچه زمانی شتابهای افقی و قائم زلزله انجام شده است. در تحلیلهای انجام شده، نسبت شتاب حداکثر قائم به افقی زلزله متغیر در نظر گرفته شده تا امکان مطالعه دقیق تر نقش مولفه قائم فراهم شود. نتایج نشان می دهند که در نظر گیری همزمان مولفه های افقی و قائم زلزله، نسبت به حالت درنظر گیری مولفه افقی، بتنهایی، تاثیر زیادی بر جابجاییها و شتابهای قائم ایجاد شده در بدنه سد داشته ولی تاثیر آن بر جابجایی ها و شتابهای افقی ایجاد شده در بدنه سد کمتر است. همچنین در نظر گیری همزمان هر دو مولفه می تواند بر افزایش فشار آب حفره ای ناشی از زلزله و گسترش مناطق روانگرا شده موثر باشد.