سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرفرهاد نجفی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق ، دانشکده مهندسی انرژی
سیدمحسن موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق ، دانشکده مهندسی انرژی
محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت پیش بینی نرخ استهلاک شدت چرخش درمسائل مرتبطمهندسی مانند لوله های مکش توربینهای آبی، ورتکس تیوپها، جدا کننده ها و امثالهم، در این تحقیق روند کاهش شدت چرخش و عوامل موثر بر آن برای چرخشی متلاطم، عبوری از داخل یک لوله ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدامیدان جریان چرخشی متلاطم با دوران جسم صلب در ورودی لوله و برای شرائط مختلف، با استفاده از روشعددی مورد تحلیل قرارگرفت. پس از اطمینان از صحت کارکرد تحلیل عددی، نتایج حاصله با روابط ریاضی موجودمقایسه گردیدند که نتایج آن رضایت بخش بود . نتایج بدست امدهنشان دادند که روند استهلاک شدت رخش برای چرخش ثابتدر ورودی لوله بیش از هر چیز، تابعی از عددرینولدز بدست امد. صحت روباط حاصله با پیش بینی روند کاهش شدتچرخش برای جریانی با شرایط متفاوت و مقایسه با نتایج تحلیلی مربوط به آن، تایید گردید. همچنین تحلیهای صورت گرفتهنشان دادند که علیرغم وجود نتایج تجربی و روابطی برای بیان نحوه کاهش شدتچرخش، امکان استفاده از آنها تنها برای نواحی پائین دست که دران شدت چرخش کم می باشد مناسب وبده و برای نواحی بالا دست و شدت چرخشبالا این رفتار تابعی از نحوه ایجاد چرخش در ابتدای میدان جریان می باشد.