سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیاردانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعبداله ایران زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عملکرد ماشین حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملکـرد تیغـه هـای آن بـستگی دارد . بـسیاری ازعوامل زمین شناسی وشرایط توده سنگ بر عملکرد تیغه ها موث رند؛ درایـن مقالـه ازیـک روش
مدلسازی عددی سه بعدی بر پایه روش اجزای مجزا بـرای بررسـی اثـرات شـیب و فاصـله داری دسته درزه ها بر فرآیند پوسته ای شدن سنگ بوسـیله تیغـه هـای TBM ،اسـتفاده شـده اسـت . متغییرهای مورد مطالعه درحالت سه بعدی شامل،زاویه شیب متغییر درزه درحالت فاصـل ه داری ثابت وفاصله داری متغییر در حالت شیب ثابت درزه هستند . درایـن دوحالـت ،مقدارسـه متغییـر
تنشهای کششی القایی ، تنشهای برشی القایی و حداکثرجابجایی،محاسبه شدندومیزان تنشی کـه درآن احتمال ایجادچیپس وجودداشت،به عنـوان میـزان تـنش بحرانـی درهرمقطـع ضـبط شـده ودرفاصله داریهای مختلف درزه ها ویازوایای متفاوت شیب دسته درزه هـا وهمچنـین درمقـاطع متعدد با هم مقایسه شدند تافاصله داری وزاویه شیب بحرانی تخمـین زده شـود . نتـایج حاصـل نشان می دهد که نخست زاویه بحرانی شیب دسته درزه ،زاویه ای مابین ۴۵ تا ۶۰ درجـه خواهـد بود ،که در آن احتمال حداکثر پیشروی وجود دارد،دوم فاصله داری بحرانی که در آن، تأثیر فاصله داری بر میزان تنش بحرانی کاهش چشمگیری می یابد، فاصله ۲۰۰ mm است ودرنهایت بنظر می رسد اثر زاویه شیب دسته درزه برفرآیند تولید چیپس سنگ بیش از اثر فاصله داری است .