سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد خاتمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک- دانشگاه بوعلیسینا

چکیده:

ارزیابی پایداری جبهه حفاری تونل درزمینهای نرم از مسائل مهم در مهندسی تونل است. کاربرد روشهای تحلیل حدی ازقدیم دراین خصوص مرسوم بوده است. نتایج این روشها بستگی به مکانیزم خرابی و معیارخرابی درنظرگرفته شده دارد و اصولاً موارد مهمی چون شرایط پیچیده هندسی، بارگذاری، ناهمگنی و ناهمسانی مصالح و روشهای اجرایی را درنظرنمیگیرد. ضمن آنکه با این روشها ارزیابی از میزان تغییرشکلهای زمین نیزحاصل نخواهد شد. تحلیل عددی سه بعدی امکان درنظرگیری هندسه پیچیده و بارگذاریهای مختلف را ازیک طرف و امکان بکارگیری یک مدل رفتاری مناسب را از طرف دیگر دراختیار قرار میدهد. ضمن آنکه با این روش میتوان روش اجرایی را نیز تا حد امکان مدل کرد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارFLAC 3D اقدام به تحلیل جبهه حفاری تونل جهت ارزیابی روشهای تحلیل حدی وتغییرشکلهای زمین صورت گرفته است. بنظر میرسد نتایج حاصل از تحلیل حدی برای تخمین اولیه مناسب باشند و جهت در نظرگیری اثرات پیچیده هندسی، بارگذاری و اعمال رفتار تنش- تغییر شکل مناسب مصالح زمین، تحلیل عددی سه بعدی ضروری و لازم است.