سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی – عضو هیات علمی دانشگاه هوایی
فرشید شریفی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در تحقیق حاضر، پس از بررسی پتانسیل واکنش آلومینیوم وبخار آب توسط تحلیل تعادلی، با استفاده از زیر مکانیزمهای موجود، سینتیک واکنش برای رسیدن به حالت تعادل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از هر دو تحلیل تعادلی و سینتیکی، دمای تعادل در حالت استوکیومتریک در حدود ۳۵۰۰K می باشد. اما محصولات اصلی واکنش بر اساس تحلیل تعادلی Al2O3(L) ,H,H2 بوده و بر اساس تحلیل سینتیکی AlO, Al2, H,H2 می باشد که اختلاف نتایج دو روش ، از در نظر گرفتن تنها واکنشهای فازی گازی در تحلیل سینتیکی و عدم وجو جزء Al2O3 در فاز گازی ناشی می گردد.