سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محسن حق پرست – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

روشهای متفاوتی جهت محاسبه ظرفیت باربری جانبی شمعها ارائه شده است این روشها به صورت تجربی می باشند و هر یک با توجه به فرضیات ساده کننده ای که در نظر گرفته اند، رفتار شمع را با کمی تفریب پیش بینی می کنند. روشهای متفاوتی جهت نیل به این هدف ارائه شده اند که در این میان روشهای ارائه شده توسط برامز (۱۹۶۴)، دانکن (۱۹۹۴) و ریس (آنالیز p-y) از اهمیت بیشتری بخوردارند. در این میان با گسترش علم و ورود نرم افزارهای پیشرفته سه بعدی، بررسی رفتار شمع با دقت بالا امکان پذایر گشته است. در این پروژه هدف مدلسازی شمعبررسی رفتار آن تحت اثر بار جانبی در خاک رسی با استفاده از نرم افزار FLAC3D و مقایسه نتایج حاصله با روشها و نرم افزارهای دیگر چون LPILE PLUS3.0 و نیز مقایسه با مقادیر بدست آمده از نتایج واقعی اندازه گیری شده می باشد. نرم افزار FLAC3D، یک نرم افزار ژئوتکنیکی با قابلیت مدلسازی سه بعدی است. مطابقت نتایج حاصله از FLAC3D با نتایج واقعی اندازه گیری شده بسیار خوب و قابل قبول می باشد.