سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
حامد فیض الهی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تعیین ابعاد جت های تزریق هوا در ناحیه رقیق سازی محفظـه اح تـراق یـک تـوربین گـاز از اهمیـت بـسزایی برخوردار است . در مقاله حاضر، تحلیل سه بعدی میدان جریان و دمای جت های تز ریقی مقابـل هـم و تـاثیر آن بـر شکل گیری پروفیل بی بعد شده دما در فاصل ه کوتاهی از ورودی جتها به درون جریـان اصـلی در یـک کانـال و بـا استفاده از شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار فلوئنت مبتنی بر روش حجم محدود انجام شده است . با توجـه بـه طبیعت آشفته جریان، نقش مدلهای آشفتگی مختلف بر شکل گیـری پروفیـل دمـا در پـایین دسـت ورودی جتهـا ارزیابی شده و با انتخاب مدل آشفتگی κ −ε ، پروفیل بی بعد شده دما در محدوده م ناسبی از نسبت شـار مـومنتم جت به جریان اصلی (J=25 تا J=60) از دیدگاه عملکـرد محفظـه احتـراق بررسـی شـده اسـت . نتـایج حاضـر مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی موجود نشان می دهد .