سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا انصاری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم عباسی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ناپایداری کلوین هلمهلتز که یک ناپایداری فیزیکی در جریان دو فازی جدا ش ده افقی می باشد، به روش عددی مدلسازی شده است . مدل بکار رفته یک مدل دو سیالی با هشت معادله و دو فشار برای دو فاز می باشد . این مدل نسبت به مدلهای تک فشاری از فیزیک بهتری برخوردار بوده و خوش رفتاری معادلات خود را تضمین می کند . معادلات میدان به روش تفاضل محدود حل شده اند . مسئله مورد حل جریان جدا شده افقی از دو سیال آب و هوا در یک کانال می باشد، یک اغتشاش اولیه کوچک در سطح حایل بین دو فاز اعمال شده و شرایطی که در آن این اغتشاش کوچک رشد کرده و نهایتًا جریان به رژیم موجی ٢ تغییر شکل می دهد برر سی شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج دیگر محققین مقایسه گردید، نتایج از همخوانی خوبی برخوردار بود.