سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دکترای زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – دکترای زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای اجرای هر پروژه سد سازی از جمله مهمترین بخشهای تحلیل نشت و نفوذپذیری در پی و تکیه گاههای سدها فاز شناسایی ، اجرا و بهره برداری است . کاربرد روشهای تحلیل عددی و متقاعب آن استفاده از نرم افزارهای تحلیلی در پروژه های بزرگ عمرانی از دیر باز رواج داشته است . در این تحقیق سعی شده تا بر اساس داده های زمین شناسی جم ع آوری شده از ساختگاه سد کوران بوزان وبا استفاده از نرم افزار تحلیل عددی FEAP-HM نشت از پی سد مورد مطالعه قرار گیرد . جهت انجام این تحقیق ابتدا اطلاعات زمین شناسی مورد نیاز طی یک فاز مطالعاتی در ساختگاه سد کوران بوزان جمع آوری گردید . جهت تحلیل ابتدا مدل سا ختاری سد و پی آن در هر نرم افزار با استفاده از داده های زمین شناسی ساخته شد و سپس با اعمال فشارهای آب مختلف در پشت سد میزان نفوذپذیری و نشت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . ساختار هندسی مدل شامل سدی به ارتفاع ۱۵۰ متر با عرض پی ۳۰۰ متر و عرض تاج ۲۰ متر و طول تاج ۶۰۰ متر می باشد . میزان نشت از زیر پی تا عمق حدود ۵۰ تا ۶۰ متر بیش از مقدار ۵ لوژان است ) Kutzner, 1996) و در زیر این عمق -۷ نفوذپذیری به حدود ۱۰ کاهش می یابد که وضعیت مناسبی از جهت نشت آب داراست . همچنین در تکیه گاهها وضعیت نشت آب با توجه به فشار کمتر آب در اعماق ۴۰ تا ۵۰متری به وضعیت مناسبی می رسد .