سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
مهرزاد شمس – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی دانشکد

چکیده:

در این پژوهش حرکت سیال درون شیار دریچه های مجاری سدها بصورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش عددی، معادلات حاکم بر جریان بصورت دو بعدی حل شده اند. از روش جبری برای تولید شبکه درون شیار سود جسته شده است. از روش SIMPLEC برای حل میدان استفاده شده است. برای مدل کردن تنش های ریندلدزی ظاهر شده در معادلات ناویر استوکس، از مدل انتقال تنش های رینولدزی(RSTM) استفاده شده است. اندیکس کاویتاسیون برای میدان جریان در شرائط مختلف محاسبه شده است. اثر دبی جریان بر روی میدان فشار و اندیس کاویتاسیون برای میدان جریان در شرائط مختلفغ محاسبه شده است. اثر دبی جریان بر روی میدان فشار و اندیس کاویتاسیون تحلیل شده است. ضمنا برای چک کردن حل عددی یک مدل آزمایشگاهی نیز تهیه شده است. فشارهای متوسط درون شیار در حالت های مختلف جریان اندازه گیری شده است. نتایج عددی بدست آمده تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد.