سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – گروه مکانیک سنگ بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
حسین حسنی – دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه امیر کبیر
مسعود دهقانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک سنگ بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت

چکیده:

تونل شیبی یک تونل دو خطه راه آهن است که در منطقه آذربایجان شرقی حفر خواهد شد. این تونل در حد فاصل ۷۰۰+۱۴۷ و ۵۰۰+۱۵۰ خط راه آهن میانه- تبریز قرار دارد. طول تونل ۲۸۰۰ متر می باشد و محو تونل مستقیم با شیب طولی ملایم می باشد. زمین در برگیرنده تونل از تناوب سنگ آهک شیلی شیستوزیته شده و کنگلومرای دروان کرتاسه فوقانی تشکیل شده است. این سنگها لایه بندی منظک دارند و ضخامت لایه ها بین ۲۰ سانتیمتر تا ۱/۵ متر است. امتیاز توده سنگ در نواحی مختلف تونل بین ۳۱ تا ۴۴ می باشد و برای محاسبه مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ در برگیرنده تونل از رابطه سرافیم بر اساس امتیاز توده سنگ و جدول ارائه شده توسط بینیاویسکی استفاده شده است. برای تحلیل پایداری این تونل از دو نرم افزار FLAC و FLAC3D استفاده شده است. همچنین با استفاده از کرنش بحرانی ساکورایی یک سطح هشدار تعریف شده و به منظور برآورد میزان پایداری تونل جابجایی های تونل با سطح هشدار مذکور مقایسه شده اند. سپس با مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار با مقدار کرنش بحرانی نگهداری برای نواحی مختلف طراحی شده است. در سیستم نگهداری از ترکیب شاتریت و بولت استفاده شده است.