سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی میردار منصور پناهی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر
مهناز حسنی – کارشناس معدن
مجید مقامی – کارشناس زمین شناسی، شرکت ملی صنایع مس ایران، معدن مس سرچشمه
حسین اکبری جور – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده:

پیشرفت عملیات استخراجی در عمق، تغییراتی را در میدان تنش بدنبال خواهد داشت. بررسی روند این تغییرات در مراحل مختلف معدنکاری با توجه به ناپایداری در بعضی از دیواره های معدن هر روز محسوس تر می گردد. با توجه به این که معدن مس تخت سیرجان در شرف شروع عملیات استخراجی است تحلیل پایداری دیواره های آن در طرح استخراجی پیشنهادی از مسائل حائز اهمیت است. در این تحقیق به منظور تحلیل پایداری دیواره های این معدن، با استفاده از نتایج مطالعات ژئوتکنیکی و با انجام مطالعات زمین شناسی و شناسایی سیستمهای ناپیوسته (تعیین وضعیت هندسی سیستم های ناپیوسته با نرم افزارDIPS با توجه به وضعیت محیط، با استفاده از روش عددی المان مجزا (با کمک نرم افزار ،( UDEC) تحلیل پایداری در مقاطع تهیه شده از دیواره های معدن (حدود ٨ مقطع) انجام و وضعیتپایداری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که بیشتر دیواره ها حالت پایداری داشته و میزان ناپایداری در آنها ناچیز است. در مقاطعی هم که جابجایی در اثر وضعیت شیب و امتداد درزه ها نسبت به دیواره معدن بوجود آورده با تغییر در امتداد فعلی دیواره معدن ، دیواره یا دیواره های مزبور پایدارتر خواهند بود.