سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کرمی نسب – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا ابوطالبی – کارشناس ارشد معدن، مهندسان مشاور آب نیرو

چکیده:

درزه های موجود در سنگ علاوه بر کاهش مقاومت و سختی باعث افزایش نفوذپذیری توده سنگ می گردد. با توجه به نیاز طراحی لازم است که کیفیت توده سنگ اصلاح گردد. تزریق یکی از روشهای معمول به منظور افزایش مقاومت، سختی و کاهش نفوذپذیری تودهسنگ می بتشد. آن حجم از تودهسنگ که خصوصیات آن اصلاح میشود بستگی به عمق نفوذ دوغاب داردبنابراین ضروری است که عمق نفوذ دوغاب پیش بینی گرد. عمق نفوذ دوغاب به پارمترهای متعددی از جمله خصوصیات دوغاب، فشار تزریق و مشخصات ناپیوستگی ها بستگی دارد. خصوصیات دوغاب و فشار تزریق در اجرا قابل کنترل اند و می توان تاثیر آنها را د رعمق نفوذ دوغاب به حساب آورد. استفاده از روشهای عددی جهت تعیین آرایش گمانه های تزریق باعث صرفه جویی در هزینه ها و کاهش زمان تزریق می شو. در این پژوهش به تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ کردستان پرداخته شده است.