سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن اسدی گیلاکجانی – مربی گروه مکانیک – دانشگاه گیلان ( عضو هیئت علمی )
سیدمهدی میرباذل – کارشناسِ مکانیک در حرارت و سیالات – دانشگاه گیلان
امیر حبیب دوست – کارشنِاس مکانیک در حرارت و سیالات – دانشگاه گیلان
مرتضی یوسفی قلعه رودخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت کارکرد صحیح پیو ندِ اِستِنت ١ در اتساعِ آئـورت شـکمی ( بیماری تورم قسمتی از شر یان آئورت در حوال ی ناح یه شکم ) و بـه دنبـال آن، مدت زمان کارکرد این پیوند برای یـک بیمـار ، در ایـن مطالعـه تـاثیر شرایط مرزی متفاوت از قبیل شرایط ورود جریان ، بر مدلِ پیو نـدِ اِسـتِنت ی که در اتساع آئورت شکمی واقع شده است ، مورد توجـه قـرار گرفـت . ایـ ن
مطالعه با هدف بررسی عوامل با اهمیت در کارکرد اِستِنت، از قبیل الگـوی جریانِ خونِ جاری شده، شار جرمی ، تنش ها و پسا های لزجتـی و فـشاری وارده بر آن تحت اثر شرایط ورودی متفاوت انجـام شـد ، تـا بـدین وسـیله عوامل با اهمیت و تاثیرگذار در مدلسازی پیوند، شناسایی شـود . نتـایج بـا یکدیگر و با کارهای مشابه مقایسه شد و از این مقایسه ها نتیجه شد که نوع نمایه سرعتِ ورودی، تاثیر چندانی در پارامترهای سیالاتی مـورد توجـه در مدل، همچون نیروهای وارده و یا شار جرمـی نـدارد و هندسـه بزرگتـرین تاثیر را بر روی این موارد از خود بر جای می گذارد