سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
ارمان واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبیه سازی کیفی رودخانه همواره با عدم قطع یتهایی دراندازه گ یری ها و پیش بینی ها همراه است. دربرنامه ریزی منابع آب همواره نیاز به وجود معیار ی بر ای قابلیت اعتماد سیستم وجود دارد . دراین تحقیق، روش مونت کارلو ب ه عنوان تکنیکی مناسب در تحلیل عدم قطعیت در شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه مورد استفاده قرار گرفته است . درشبیه سازی اکس یژن محلول در رودخانه ، معادلات حاکم بر پخش و تغ ییرات غلظت براساس معادلات ارائه شده درمدل یک بعد یQUAL2Eبه کاررفته است. شبیه سازی درمح یط برنامه نو یسی MATLABدر محدوده ای به طول ۲۳۰ کیلومتر از رودخانه کارون انجام شده است . بادرنظر گرفتن پارامترها ی غیر قطع ی، توز ی ع نرمال بر ای اکسیژن محلول درپا یین دست رودخانه بدست آمده است . باتوجه به تو زی ع بدست آمده ، قابلی ت اطمینان س ی ستم رودخانه ازلحاظ غلظت اکسیژن محلول برای هرنوع مصرف تعیین می شود.