سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد کاظم پور – مدیراجرایی خبرنامه کانون مهندسین قائمشهر و سردبیر و مدیراجرایی نشر

چکیده:

دراین پرو پروژه به منظور انجام مطالعاتی درجهت بهبود وضعیت ترافیک ،تسهیل در عبورو مرور و کاهش خطر،درابتدا مطالعات وضع موجود صورت پذیرفت ،این مطالعات شامل برداشت وضع موجود تحلیل عملکردی تقاطع براساس مطالعات ترافیک و گزارش چگونگی برآورد حجم ترافیک تقاطع میباشند .مشکلات ترافیکی تقاطع بررسی و به منظور درک بیشترمعضلات عکس هایی نیز ارائه گردید .شرح خصوصیات هریک ازگزینه های اولیه رفع مشکل ترافیکی و امکان و عدم امکان آنها درادامه آورده شده است .پیشنهاد ایجاد تقاطع ناهمسطح ازجهات مختلف تحلیل و مورد بررسی قرارگرفت و گزینه برتربه همراه کلیه اطلاعات ترافیکی – کنترلی مورد نیاز معرفی شد .