سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
یعقوب زارعی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
ارزش ذی قیمت محصولات زراعی صنعتی در سطح کلان موجب گردیده تا امروزه این قسم محصولات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همگام با فزونی جمعیت و روشن شدن نقش انکارناپذیر بخش کشاورزی در تداوم و خوداتکایی حیات جوامع، توجه به این نوع محصولات زراعی نقش پررنگتری به خود بگیرد. به طوری که سهم این محصولات در تامین مواد اولیه بخش صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد بازار، تحصیل درآمدهای ارزی، رهایی کشور از وابستگی، نیل به خودکفایی، تعادل زیستی، برابری در توزیع درآمدها، کاهش شکاف روستا شهری و تثبیت جمعیت روستایی روز به روز بر اهمیت کشت محصولات صنعتی و ترغیب کشاورزان در تولید آنها افزوده است. حال با عنایت نقش تاثیرگذار کشاورزی در روند توسعه اقتصادی کشور و ارتباط تنگاتنگ بخش کشاورزی و صنعت، این پژوهش در صدد است تا جهت بهره برداری صحیح و مطلوبتر برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش کشاورزی با استفاده از منابع اسنادی و آمارنامه سال ۱۳۹۰ جهاد کشاورزی و بهره جستن از مدل تاپسیس و نرم افزارهای Excel و Spss با رویکردی توصیفی تحلیلی، عملکرد استان های کشور را در کشت و تولید گیاهان صنعتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. تحلیل آماری داده های موجود نشان از ایجاد شکاف عمیقی بین استانهای کشور میدهد. به گونه ایی که در شاخصهای کشت و تولید گیاهان صنعتی (پنبه، کتان، کنف، توتون، تنباکو، چغندرقند، نیشکر، سویا، کلزا و سایر دانه های روغنی) استان خوزستان با ۰/۹۳ بسیار توسعه یافته و استانهای گلستان با ۰/۴۲ و آذربایجانغربی با ۰/۴۱ از توسعه متوسط برخوردار بوده اند. نتایج همچنین حاکی محرومیت اکثر استان های کشور در زمینه کشت و تولید گیاهان صنعتی است تا جایی که دو استان خراسان رضوی با ۰/۴۰ و فارس با ۰/۲۳ در جرگه مناطق محروم و ۲۰ استان کشور در زمره مناطق بسیار محروم قرار گرفتند. این بررسی معتقد است با عنایت به تنوع اقلیمی و توان اکولوژیکی کشور، جایگاه منابع ذیقیمت گیاهان صنعتی در کارآفرینی و رونق صادرات غیرنفتی و از همه مهمتر سهم ناچیز ایران در بازارهای جهانی (علیرغم برخوردای از ظرفیت عظیم تولید و بهره برداری از گیاهان صنعتی) ایجاب میکند متولیان امر ضمن کسب شناخت دقیق و علمی، با برنامهریزی دقیق و مدیریت هدفمند زمینه لازم جهت کشت و بهره برداری صنعتی از این موهبتهای خدادادی را فراهم نمایند.